Indiamart Intermesh Limited - Directors, Top Employee's Contact Numbers

Indiamart Intermesh Limited

Indiamart Intermesh Limited has over 9277 employees working in various departments like Sales, Marketing, HR, Finance & Operations. The key employees are Sathish Kumar, Joy Arora, Shashank Kaushik, Kritika Joshi, Surya Shankar, Anil Sanguri, Nikhil Ainapure, Ruchi Yadav, Kundan Bisht, Mahendrasingh Chaudhari, Neeraj Anand, Vishal Pathar, Sarang Jadhav, Swapnil Narkhede, Manish Kothari, Madhu Vuppuluri, Sumit Maheshwari, Tulika Kumar, Eshan Gupta, Sangram Keshari Panda, Sumit Sharma, Ananya Krishna Srivastava, Sunil Verma, Prerna Mahendru, Sakshi Kalia, Mohit Kaushik, Brijesh Agrawal, Somendra Singh, Sonu Chaurasia, Nagarajan Chockaiah, Rameshwar Seth, Sabyasachi Chakraborty, Ambarish Dwivedi, Ashok Kumar, Amarinder Dhaliwal, Dinesh Patel, Vikas Saraswat, Amla Awasthi, Shrinivas Ganapa, Surya Shankar, Amit Dua, Prateek Chandra, Anil Choudhary, Pradeep Chopra, Somnath Saha, Vivek Narain, Anjali Gopalan, Jony Mandal, Pankaj Trivedi, Dave Harsh, Santosh Mahamulkar, Satinder Kaur, Victor Kharkwal, Sumit Mandal, Alok Kumar Mubai, Madhukar Goel, Ajay Seth, Praveen Dhawan, Rupesh Bhardwaj, Nikhil Tandon, Divya Nair, Riya Keshri, Amit Palariya, Balwant Singh, Brijesh Agrawal, Sunil Parolia, Manoj Bhargava, Madhup Agrawal, Pavan Arora, Praveen Goel, Amisha Sinha, Prerna Hajela, Pranjal Saxena, Vikkas Goel, Sidharth Gupta, Sandeep Garg, Navendra Singh, Anugrah Agarwal, Deepshikha Sharma, Sumit Bedi, Dinesh Agarwal, Santosh Sharma, Gaurav Arora, Dinesh Jain, Anil Kalkote, Ramesh Perumal, Govund Sharma, Anil Kumar, Ramesh K M, Deepak Mandekar, Javed Syed, Pradeep Shrivastav, Arvind Agrawal, Rahul Sethi, Ramesh Jain, Swati Jain, Pramod Gupta, Sapna Sachdev, Asif Sidduiqi, Manish Thakur, Core Global Logic System, Jyoti Ranjan Patra, Yuvaraj Chandran, Md Verma, Anurag Nair, Pankaj Tetarway, Jakir Hussain, Pradeep T, Dinesh Swarnkar, Prakash Pattep, Deepak Sharma, Nikhil Prajapati, Ravi D S, Sm Kumar, Sanjeev Rajput, Deepika Ghule, Amit Jain, Sanjeev Sachdev, Sandeep Kumar, Mohit Lal, Amit Chhallani, Praveen Mattapelly, Amit Chavan, Palakonda Madhu, Srinivas Gt, Subodh Singh, Amit Ashok, Bibin Mark, Praveen Jindal, Deepak Dwarakesh, Hitesh Rajora, Amit Shah, Brijesh Soni Brijesh, Deepak Kumar Gupta, Manish Batwada, Abhijeet Singh, Praveen M, Naresh Gavari, Arvind Jain, Vishal Panjwani, Ali Abbas Syed, Puneet Agrawal, Dinesh Agarwal. The directors of Indiamart Intermesh Limited are Brijesh Kumar Agrawal, Dinesh Chandra Agarwal, Vivek Narayan Gour, Rajesh Sawhney, Dhruv Prakash, Elizabeth Lucy Chapman. The contact numbers of all Indiamart Intermesh Limited's top directors, founders, CEO & top decision-makers is available on EasyLeadz.


View Indiamart Intermesh Limited's Top Management Contact Numbers

Indiamart Intermesh Limited - Top Contacts of Directors, Heads, CEO & Top Employees

Below Table Displays all the recently available contact numbers of top decision makers of Indiamart Intermesh Limited including HR, Marketing, Sales, Finance, CEO and other directors & other employees contact numbers.

 

Name Job Title/Designation Company Email Contact Number View Number
Sathish Kumar Managing Partner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****198*** View Sathish's Contact No.
Joy Arora Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****709*** View Joy's Contact No.
Shashank Kaushik Branch Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****278*** View Shashank's Contact No.
Kritika Joshi Inside Sales Account Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****244*** View Kritika's Contact No.
Surya Shankar Head - Ad Sales
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****365*** View Surya's Contact No.
Anil Sanguri Content Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****871*** View Anil's Contact No.
Nikhil Ainapure Assistant Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****918*** View Nikhil's Contact No.
Ruchi Yadav Assistant Manager In Sales & Marketing
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****820*** View Ruchi's Contact No.
Kundan Bisht Asst.manager-client Servicing Retention
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****346*** View Kundan's Contact No.
Mahendrasingh Chaudhari Senior Marketing Executive
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****921*** View Mahendrasingh's Contact No.
Neeraj Anand Assistant Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****814*** View Neeraj's Contact No.
Vishal Pathar Digital Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****450*** View Vishal's Contact No.
Sarang Jadhav Assistant Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****195*** View Sarang's Contact No.
Swapnil Narkhede Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****607*** View Swapnil's Contact No.
Manish Kothari Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****574*** View Manish's Contact No.
Madhu Vuppuluri Manager Product Marketing
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****453*** View Madhu's Contact No.
Sumit Maheshwari Chief Human Resources Officer
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****822*** View Sumit's Contact No.
Tulika Kumar Manager Hr Business Partner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****889*** View Tulika's Contact No.
Eshan Gupta Assistant Vice President - Enterprise Solutions
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****938*** View Eshan's Contact No.
Sangram Keshari Panda Assistant Vice President
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****712*** View Sangram's Contact No.
Sumit Sharma Partner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****855*** View Sumit's Contact No.
Ananya Krishna Srivastava Senior Executive
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****615*** View Ananya's Contact No.
Sunil Verma Assistant Manager - Marketing & Business Development, Specialist- Client Retention
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****365*** View Sunil's Contact No.
Prerna Mahendru Avp Marketing
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****235*** View Prerna's Contact No.
Sakshi Kalia Assistant Manager-hr
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****133*** View Sakshi's Contact No.
Mohit Kaushik Sr Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****883*** View Mohit's Contact No.
Brijesh Agrawal Co-founder & Director
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****988*** View Brijesh's Contact No.
Somendra Singh Manager Sales And Marketing
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****714*** View Somendra's Contact No.
Sonu Chaurasia Sales Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****168*** View Sonu's Contact No.
Nagarajan Chockaiah Sales Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****269*** View Nagarajan's Contact No.
Rameshwar Seth Business Relationship Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****167*** View Rameshwar's Contact No.
Sabyasachi Chakraborty Head Sales Training
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****266*** View Sabyasachi's Contact No.
Ambarish Dwivedi Regional Head
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****879*** View Ambarish's Contact No.
Ashok Kumar Founder
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****345*** View Ashok's Contact No.
Amarinder Dhaliwal Chief Product Officer
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****410*** View Amarinder's Contact No.
Dinesh Patel Founder
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****244*** View Dinesh's Contact No.
Vikas Saraswat Hr - Talent Acquisition
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****217*** View Vikas's Contact No.
Amla Awasthi Assitant Vice President Hr
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****329*** View Amla's Contact No.
Shrinivas Ganapa Ceo
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****965*** View Shrinivas's Contact No.
Surya Shankar Head Ad Sales
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****463*** View Surya's Contact No.
Amit Dua Ceo & Founder
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****250*** View Amit's Contact No.
Prateek Chandra Cfo
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****779*** View Prateek's Contact No.
Anil Choudhary C.e.o. Of Arc Engineering
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****814*** View Anil's Contact No.
Pradeep Chopra Asst. Vice President (operations)
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****345*** View Pradeep's Contact No.
Somnath Saha Area Sales Executive
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****387*** View Somnath's Contact No.
Vivek Narain Assistant Vice President - Head Od And Learning And Development
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****389*** View Vivek's Contact No.
Anjali Gopalan Assistant Manager Learning & Development
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****698*** View Anjali's Contact No.
Jony Mandal Senior Manager Learning & Organization Development
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****209*** View Jony's Contact No.
Pankaj Trivedi Md & Ceo
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****278*** View Pankaj's Contact No.
Dave Harsh Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****637*** View Dave's Contact No.
Santosh Mahamulkar Director - Sales
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****821*** View Santosh's Contact No.
Satinder Kaur Assistant Vice President, Product Marketing
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****133*** View Satinder's Contact No.
Victor Kharkwal Assistant Vice President
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****253*** View Victor's Contact No.
Sumit Mandal Vice President
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****187*** View Sumit's Contact No.
Alok Kumar Mubai Avp-hr (tech L&d And Tech Talent Acquisition)
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****268*** View Alok's Contact No.
Madhukar Goel Asst Vice President
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****286*** View Madhukar's Contact No.
Ajay Seth Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****971*** View Ajay's Contact No.
Praveen Dhawan Assistant Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****257*** View Praveen's Contact No.
Rupesh Bhardwaj Managing Director
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****900*** View Rupesh's Contact No.
Nikhil Tandon Managing Director
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****139*** View Nikhil's Contact No.
Divya Nair Asst.manager-admin & Facilities
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****426*** View Divya's Contact No.
Riya Keshri Am- Hr & Admin
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****968*** View Riya's Contact No.
Amit Palariya Hr Manager- Talent Acquisition
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****306*** View Amit's Contact No.
Balwant Singh Hr & Admin Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****306*** View Balwant's Contact No.
Brijesh Agrawal Co-founder & Director
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****314*** View Brijesh's Contact No.
Sunil Parolia Svp & Head Of Engineering
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****617*** View Sunil's Contact No.
Manoj Bhargava Senior Vice President (legal & Secreterial), Company Secretary & Compliance Officer
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****450*** View Manoj's Contact No.
Madhup Agrawal National Head Hr
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****431*** View Madhup's Contact No.
Pavan Arora Vice President, Head- Product Marketing
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****846*** View Pavan's Contact No.
Praveen Goel Director Admin
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****415*** View Praveen's Contact No.
Amisha Sinha Assistant Manager Human Resources
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****795*** View Amisha's Contact No.
Prerna Hajela Assistant Vice President Human Resources
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****997*** View Prerna's Contact No.
Pranjal Saxena Senior Software Programmer
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****195*** View Pranjal's Contact No.
Vikkas Goel Sr. Product Manager (personalization Analytics)
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****609*** View Vikkas's Contact No.
Sidharth Gupta Assistant Vice President - Hr
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****343*** View Sidharth's Contact No.
Sandeep Garg Assistant Vice President - Buy Leads | Buyer's Marketplace
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****482*** View Sandeep's Contact No.
Navendra Singh Assistant Vice President
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****898*** View Navendra's Contact No.
Anugrah Agarwal Asst. Vice President- Customer Operations
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****942*** View Anugrah's Contact No.
Deepshikha Sharma Assistant Manager Learning And Development
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****591*** View Deepshikha's Contact No.
Sumit Bedi Vice President - Marketing
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****176*** View Sumit's Contact No.
Dinesh Agarwal Founder And Ceo
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****579*** View Dinesh's Contact No.
Santosh Sharma Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****413*** View Santosh's Contact No.
Gaurav Arora Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****210*** View Gaurav's Contact No.
Dinesh Jain Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****733*** View Dinesh's Contact No.
Anil Kalkote Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****500*** View Anil's Contact No.
Ramesh Perumal Managing Partner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****379*** View Ramesh's Contact No.
Govund Sharma Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****919*** View Govund's Contact No.
Anil Kumar M.d.
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****471*** View Anil's Contact No.
Ramesh K M Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****536*** View Ramesh's Contact No.
Deepak Mandekar Managing Director
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****820*** View Deepak's Contact No.
Javed Syed Vice President - Marketing
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****511*** View Javed's Contact No.
Pradeep Shrivastav Director (indian Territories)
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****863*** View Pradeep's Contact No.
Arvind Agrawal Independent Business Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****788*** View Arvind's Contact No.
Rahul Sethi Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****717*** View Rahul's Contact No.
Ramesh Jain Company Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****169*** View Ramesh's Contact No.
Swati Jain Company Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****103*** View Swati's Contact No.
Pramod Gupta Managing Partner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****334*** View Pramod's Contact No.
Sapna Sachdev Partner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****520*** View Sapna's Contact No.
Asif Sidduiqi Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****434*** View Asif's Contact No.
Manish Thakur Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****181*** View Manish's Contact No.
Core Global Logic System Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****835*** View Core's Contact No.
Jyoti Ranjan Patra Dy.general Manager - Hr & Admin
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****230*** View Jyoti's Contact No.
Yuvaraj Chandran Product Support Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****178*** View Yuvaraj's Contact No.
Md Verma Company Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****930*** View Md's Contact No.
Anurag Nair Digital Content Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****739*** View Anurag's Contact No.
Pankaj Tetarway Vice President Marketing
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****421*** View Pankaj's Contact No.
Jakir Hussain Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****412*** View Jakir's Contact No.
Pradeep T Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****638*** View Pradeep's Contact No.
Dinesh Swarnkar Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****363*** View Dinesh's Contact No.
Prakash Pattep Marketing Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****904*** View Prakash's Contact No.
Deepak Sharma Md
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****715*** View Deepak's Contact No.
Nikhil Prajapati Business Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****843*** View Nikhil's Contact No.
Ravi D S Head Sales And Scm
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****317*** View Ravi's Contact No.
Sm Kumar Managing Director
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****825*** View Sm's Contact No.
Sanjeev Rajput Business Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****576*** View Sanjeev's Contact No.
Deepika Ghule Hr Assistant Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****717*** View Deepika's Contact No.
Amit Jain Managing Director
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****205*** View Amit's Contact No.
Sanjeev Sachdev Jt.president & Cmo
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****496*** View Sanjeev's Contact No.
Sandeep Kumar Founder
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****189*** View Sandeep's Contact No.
Mohit Lal Managing Director
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****641*** View Mohit's Contact No.
Amit Chhallani Chief Operating Officer
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****317*** View Amit's Contact No.
Praveen Mattapelly Procurement Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****600*** View Praveen's Contact No.
Amit Chavan Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****505*** View Amit's Contact No.
Palakonda Madhu Managing Partner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****106*** View Palakonda's Contact No.
Srinivas Gt Head Of Procurement
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****317*** View Srinivas's Contact No.
Subodh Singh Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****575*** View Subodh's Contact No.
Amit Ashok Founder
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****109*** View Amit's Contact No.
Bibin Mark Ceo
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****552*** View Bibin's Contact No.
Praveen Jindal Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****995*** View Praveen's Contact No.
Deepak Dwarakesh Group Ceo
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****444*** View Deepak's Contact No.
Hitesh Rajora Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****633*** View Hitesh's Contact No.
Amit Shah Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****830*** View Amit's Contact No.
Brijesh Soni Brijesh Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****574*** View Brijesh's Contact No.
Deepak Kumar Gupta Md
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****711*** View Deepak's Contact No.
Manish Batwada Managing Director
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****761*** View Manish's Contact No.
Abhijeet Singh Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****313*** View Abhijeet's Contact No.
Praveen M Purchase Engineer
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****133*** View Praveen's Contact No.
Naresh Gavari Sr. Executive Purchase And Store
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****174*** View Naresh's Contact No.
Arvind Jain Owner
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****851*** View Arvind's Contact No.
Vishal Panjwani Co-head Technical Team, Compufest, Computer Technology Department
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****397*** View Vishal's Contact No.
Ali Abbas Syed Manager Learning And Development
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****978*** View Ali's Contact No.
Puneet Agrawal Regional Manager
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****567*** View Puneet's Contact No.
Dinesh Agarwal Founder And Ceo
Indiamart Intermesh Limited
xxxx@indiamart.com ****240*** View Dinesh's Contact No.

Indiamart Intermesh Limited - Founders & Board of Directors

Below table shows all the board of directors & Founders of Indiamart Intermesh Limited. This information is a brief summary, it changes from time to time and as per recent filings done by Indiamart Intermesh Limited to the government.

 

Name Designation View Number
Brijesh Kumar Agrawal Wholetime Director View Number
Dinesh Chandra Agarwal Managing Director View Number
Vivek Narayan Gour Director View Number
Rajesh Sawhney Director View Number
Dhruv Prakash Director View Number
Elizabeth Lucy Chapman Director View Number

Indiamart Intermesh Limited Frequently Asked Questions

When was Indiamart Intermesh Limited founded?

Indiamart Intermesh Limited was founded in 1999.

Who is the Founder of Indiamart Intermesh Limited?

Dinesh Agarwal, Brijesh Agrawal is the founder of Indiamart Intermesh Limited.

How much revenue does Indiamart Intermesh Limited generate?

Indiamart Intermesh Limited generates $844M in revenue.

Where are Indiamart Intermesh Limited headquarters?

Indiamart Intermesh Limited headquarters are in Noida, Uttar Pradesh, India.

How many employees does Indiamart Intermesh Limited have?

Indiamart Intermesh Limited has 9277 employees.

What sector does Indiamart Intermesh Limited operate in?

Indiamart Intermesh Limited is in internet sector.

Is Indiamart Intermesh Limited a private company?

Yes, Indiamart Intermesh Limited is a private company.

What does Indiamart Intermesh Limited Do ?

Indiamart is india's largest online b2b marketplace, connecting buyers with suppliers. the online channel focuses on providing a platform for buyers, who can be smes, large enterprises as well as individuals. buyers typically gain access to a wider marketplace; diverse portfolios of quality products to chose from and tap a one-stop-shop which caters to all their specific requirements, thereby aiding the discerning buyer make well-informed choices! indiamart offers a platform and tools to over 5.98 crore buyers to search from over 5 crore products and get connected with over 47 lakh reliable and competitive suppliers. founded in 1999, the company’s mission is ‘to make doing business, easy’.

What does Indiamart Intermesh Limited specialize into ?

Indiamart Intermesh Limited specialises into Internet, Sme And Msme Marketplace, Online Marketplace, Sourcing, Online Classifieds, Buyers & Suppliers, Online Media, Indian Suppliers, B2b, B2b Advertising, B2b Sourcing

What is the Legal Name of Indiamart Intermesh Limited ?

The legal name of Indiamart Intermesh Limited is Indiamart Intermesh Limited

What is the CIN number of Indiamart Intermesh Limited ?

The CIN number of Indiamart Intermesh Limited is L74899DL1999PLC101534

What is GST number of Indiamart Intermesh Limited ?

The GST number of Indiamart Intermesh Limited is 03AAACI5853L2ZH  view entire details in EasyProspect

Does Indiamart Intermesh Limited owns any trademarks ?

Indiamart Maximiser, Indiamart With Device, Star Supplier, Indiamart Leading Supplier, Trustseal, Indiamart, Pooraa, Indiamart Leaders Of Tomorrow, Indiamart.com (label), Trust Seal, Buylead, Tenderszeal, Indiamart Trustseal, Indiamart Buy Lead, Indiamart Buylead, Indiamart City Premium Listing, Indiamart Prime, Buy Lead

Does Indiamart Intermesh Limited owns any patents ?

We are unable to find any patents related to Indiamart Intermesh Limited. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Who are the key investors in Indiamart Intermesh Limited ?

Indiamart Intermesh Limited does not have any investors associated with the company.

Is Indiamart Intermesh Limited an ecommerce company ?

Yes, Indiamart Intermesh Limited is an online store & an ecommerce company.

Is Indiamart Intermesh Limited a SAAS company ?

Yes, Indiamart Intermesh Limited is a SAAS i.e Software as a service company.

Who owns the company Indiamart Intermesh Limited ?

Not available.

Is Indiamart Intermesh Limited a business to business i.e B2B company ?

Yes, Indiamart Intermesh Limited is a Business to Business i.e B2B company.

Is Indiamart Intermesh Limited a Business to consumer i.e b2c company ?

No, Indiamart Intermesh Limited is not a business to consumer i.e B2C company.

Is Indiamart Intermesh Limited an exporter ?

No, Indiamart Intermesh Limited is not an exporter of products or services.

Who is the CEO of Indiamart Intermesh Limited ?

Dinesh Agarwal, Brijesh Agrawal

Who are the directors of Indiamart Intermesh Limited ?

The directors of Indiamart Intermesh Limited are Brijesh Kumar Agrawal, Dinesh Chandra Agarwal, Vivek Narayan Gour, Rajesh Sawhney, Dhruv Prakash, Elizabeth Lucy Chapman

Which Products are sold by Indiamart Intermesh Limited ?

We do not have the information about the Products of Indiamart Intermesh Limited. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What services Indiamart Intermesh Limited provides ?

We do not have the information about the Services of Indiamart Intermesh Limited. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is the stock symbol of Indiamart Intermesh Limited ?

We do not have the information about the Stock Symbol of Indiamart Intermesh Limited. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Is Indiamart Intermesh Limited listed on stock exchange ?

We do not have the information about the Stock listing of Indiamart Intermesh Limited. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Who is the brand ambassador of Indiamart Intermesh Limited ?

We do not have the information about the Brand Ambassador of Indiamart Intermesh Limited. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Is Indiamart Intermesh Limited an Indian Company ?

Yes, Indiamart Intermesh Limited is an Indian Company.

Is Indiamart Intermesh Limited an MNC ?

No, Indiamart Intermesh Limited is not a Multinational Company.

Who are the top competitors of Indiamart Intermesh Limited ?

We do not have the information about the Competitors of Indiamart Intermesh Limited. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

When was Indiamart Intermesh Limited incorporated ?

Indiamart Intermesh Limited was incorporate on 1999-09-13

What is the authorized capital of Indiamart Intermesh Limited ?

The authorized capital of Indiamart Intermesh Limited is INR 994425584

What is the paid up capital of Indiamart Intermesh Limited ?

The paid up capital Indiamart Intermesh Limited is INR 305645740

What is the registered address of Indiamart Intermesh Limited ?

The registered address of Indiamart Intermesh Limited is indiamart intermesh limited; 1st floor; 29-daryagang; netaji subash m arg; new delhi; delhi; 110002; india