Jay Mahakali - Directors, Top Employee's Contact Numbers

Jay Mahakali

Jay Mahakali has over 1 employees working in various departments like Sales, Marketing, HR, Finance & Operations. The key employees are Sathish Kumar, Joy Arora, Shashank Kaushik, Kritika Joshi, Surya Shankar, Anil Sanguri, Nikhil Ainapure, Ruchi Yadav, Kundan Bisht, Mahendrasingh Chaudhari, Neeraj Anand, Vishal Pathar, Sarang Jadhav, Swapnil Narkhede, Manish Kothari, Madhu Vuppuluri, Sumit Maheshwari, Tulika Kumar, Eshan Gupta, Sangram Keshari Panda, Sumit Sharma, Ananya Krishna Srivastava, Sunil Verma, Prerna Mahendru, Sakshi Kalia, Mohit Kaushik, Brijesh Agrawal, Somendra Singh, Sonu Chaurasia, Nagarajan Chockaiah, Rameshwar Seth, Sabyasachi Chakraborty, Ambarish Dwivedi, Ashok Kumar, Amarinder Dhaliwal, Dinesh Patel, Vikas Saraswat, Amla Awasthi, Shrinivas Ganapa, Surya Shankar, Amit Dua, Prateek Chandra, Anil Choudhary, Pradeep Chopra, Somnath Saha, Vivek Narain, Anjali Gopalan, Jony Mandal, Pankaj Trivedi, Dave Harsh, Santosh Mahamulkar, Satinder Kaur, Victor Kharkwal, Sumit Mandal, Alok Kumar Mubai, Madhukar Goel, Ajay Seth, Praveen Dhawan, Rupesh Bhardwaj, Nikhil Tandon, Divya Nair, Riya Keshri, Amit Palariya, Balwant Singh, Brijesh Agrawal, Sunil Parolia, Manoj Bhargava, Madhup Agrawal, Pavan Arora, Praveen Goel, Amisha Sinha, Prerna Hajela, Pranjal Saxena, Vikkas Goel, Sidharth Gupta, Sandeep Garg, Navendra Singh, Anugrah Agarwal, Deepshikha Sharma, Sumit Bedi, Dinesh Agarwal, Santosh Sharma, Gaurav Arora, Dinesh Jain, Anil Kalkote, Ramesh Perumal, Govund Sharma, Anil Kumar, Ramesh K M, Deepak Mandekar, Javed Syed, Pradeep Shrivastav, Arvind Agrawal, Rahul Sethi, Ramesh Jain, Swati Jain, Pramod Gupta, Sapna Sachdev, Asif Sidduiqi, Manish Thakur, Core Global Logic System, Jyoti Ranjan Patra, Yuvaraj Chandran, Md Verma, Anurag Nair, Pankaj Tetarway, Jakir Hussain, Pradeep T, Dinesh Swarnkar, Prakash Pattep, Deepak Sharma, Nikhil Prajapati, Ravi D S, Sm Kumar, Sanjeev Rajput, Deepika Ghule, Amit Jain, Sanjeev Sachdev, Sandeep Kumar, Mohit Lal, Amit Chhallani, Praveen Mattapelly, Amit Chavan, Palakonda Madhu, Srinivas Gt, Subodh Singh, Amit Ashok, Bibin Mark, Praveen Jindal, Deepak Dwarakesh, Hitesh Rajora, Amit Shah, Brijesh Soni Brijesh, Deepak Kumar Gupta, Manish Batwada, Abhijeet Singh, Praveen M, Naresh Gavari, Arvind Jain, Vishal Panjwani, Ali Abbas Syed, Puneet Agrawal, Dinesh Agarwal. The contact numbers of all Jay Mahakali's top directors, founders, CEO & top decision-makers is available on EasyLeadz.


View Jay Mahakali's Top Management Contact Numbers

Jay Mahakali - Top Contacts of Directors, Heads, CEO & Top Employees

Below Table Displays all the recently available contact numbers of top decision makers of Jay Mahakali including HR, Marketing, Sales, Finance, CEO and other directors & other employees contact numbers.

 

Name Job Title/Designation Company Email Contact Number View Number
Sathish Kumar Managing Partner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****905*** View Sathish's Contact No.
Joy Arora Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****736*** View Joy's Contact No.
Shashank Kaushik Branch Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****442*** View Shashank's Contact No.
Kritika Joshi Inside Sales Account Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****649*** View Kritika's Contact No.
Surya Shankar Head - Ad Sales
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****822*** View Surya's Contact No.
Anil Sanguri Content Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****584*** View Anil's Contact No.
Nikhil Ainapure Assistant Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****447*** View Nikhil's Contact No.
Ruchi Yadav Assistant Manager In Sales & Marketing
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****745*** View Ruchi's Contact No.
Kundan Bisht Asst.manager-client Servicing Retention
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****189*** View Kundan's Contact No.
Mahendrasingh Chaudhari Senior Marketing Executive
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****263*** View Mahendrasingh's Contact No.
Neeraj Anand Assistant Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****768*** View Neeraj's Contact No.
Vishal Pathar Digital Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****797*** View Vishal's Contact No.
Sarang Jadhav Assistant Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****612*** View Sarang's Contact No.
Swapnil Narkhede Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****746*** View Swapnil's Contact No.
Manish Kothari Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****334*** View Manish's Contact No.
Madhu Vuppuluri Manager Product Marketing
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****251*** View Madhu's Contact No.
Sumit Maheshwari Chief Human Resources Officer
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****749*** View Sumit's Contact No.
Tulika Kumar Manager Hr Business Partner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****367*** View Tulika's Contact No.
Eshan Gupta Assistant Vice President - Enterprise Solutions
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****268*** View Eshan's Contact No.
Sangram Keshari Panda Assistant Vice President
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****582*** View Sangram's Contact No.
Sumit Sharma Partner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****783*** View Sumit's Contact No.
Ananya Krishna Srivastava Senior Executive
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****378*** View Ananya's Contact No.
Sunil Verma Assistant Manager - Marketing & Business Development, Specialist- Client Retention
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****402*** View Sunil's Contact No.
Prerna Mahendru Avp Marketing
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****986*** View Prerna's Contact No.
Sakshi Kalia Assistant Manager-hr
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****181*** View Sakshi's Contact No.
Mohit Kaushik Sr Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****312*** View Mohit's Contact No.
Brijesh Agrawal Co-founder & Director
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****645*** View Brijesh's Contact No.
Somendra Singh Manager Sales And Marketing
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****921*** View Somendra's Contact No.
Sonu Chaurasia Sales Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****493*** View Sonu's Contact No.
Nagarajan Chockaiah Sales Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****959*** View Nagarajan's Contact No.
Rameshwar Seth Business Relationship Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****774*** View Rameshwar's Contact No.
Sabyasachi Chakraborty Head Sales Training
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****399*** View Sabyasachi's Contact No.
Ambarish Dwivedi Regional Head
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****695*** View Ambarish's Contact No.
Ashok Kumar Founder
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****217*** View Ashok's Contact No.
Amarinder Dhaliwal Chief Product Officer
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****948*** View Amarinder's Contact No.
Dinesh Patel Founder
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****518*** View Dinesh's Contact No.
Vikas Saraswat Hr - Talent Acquisition
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****701*** View Vikas's Contact No.
Amla Awasthi Assitant Vice President Hr
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****396*** View Amla's Contact No.
Shrinivas Ganapa Ceo
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****264*** View Shrinivas's Contact No.
Surya Shankar Head Ad Sales
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****790*** View Surya's Contact No.
Amit Dua Ceo & Founder
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****559*** View Amit's Contact No.
Prateek Chandra Cfo
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****932*** View Prateek's Contact No.
Anil Choudhary C.e.o. Of Arc Engineering
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****588*** View Anil's Contact No.
Pradeep Chopra Asst. Vice President (operations)
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****171*** View Pradeep's Contact No.
Somnath Saha Area Sales Executive
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****678*** View Somnath's Contact No.
Vivek Narain Assistant Vice President - Head Od And Learning And Development
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****823*** View Vivek's Contact No.
Anjali Gopalan Assistant Manager Learning & Development
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****323*** View Anjali's Contact No.
Jony Mandal Senior Manager Learning & Organization Development
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****428*** View Jony's Contact No.
Pankaj Trivedi Md & Ceo
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****191*** View Pankaj's Contact No.
Dave Harsh Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****491*** View Dave's Contact No.
Santosh Mahamulkar Director - Sales
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****911*** View Santosh's Contact No.
Satinder Kaur Assistant Vice President, Product Marketing
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****874*** View Satinder's Contact No.
Victor Kharkwal Assistant Vice President
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****769*** View Victor's Contact No.
Sumit Mandal Vice President
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****314*** View Sumit's Contact No.
Alok Kumar Mubai Avp-hr (tech L&d And Tech Talent Acquisition)
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****860*** View Alok's Contact No.
Madhukar Goel Asst Vice President
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****851*** View Madhukar's Contact No.
Ajay Seth Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****526*** View Ajay's Contact No.
Praveen Dhawan Assistant Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****506*** View Praveen's Contact No.
Rupesh Bhardwaj Managing Director
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****772*** View Rupesh's Contact No.
Nikhil Tandon Managing Director
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****920*** View Nikhil's Contact No.
Divya Nair Asst.manager-admin & Facilities
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****466*** View Divya's Contact No.
Riya Keshri Am- Hr & Admin
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****547*** View Riya's Contact No.
Amit Palariya Hr Manager- Talent Acquisition
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****320*** View Amit's Contact No.
Balwant Singh Hr & Admin Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****161*** View Balwant's Contact No.
Brijesh Agrawal Co-founder & Director
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****664*** View Brijesh's Contact No.
Sunil Parolia Svp & Head Of Engineering
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****268*** View Sunil's Contact No.
Manoj Bhargava Senior Vice President (legal & Secreterial), Company Secretary & Compliance Officer
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****580*** View Manoj's Contact No.
Madhup Agrawal National Head Hr
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****365*** View Madhup's Contact No.
Pavan Arora Vice President, Head- Product Marketing
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****565*** View Pavan's Contact No.
Praveen Goel Director Admin
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****744*** View Praveen's Contact No.
Amisha Sinha Assistant Manager Human Resources
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****156*** View Amisha's Contact No.
Prerna Hajela Assistant Vice President Human Resources
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****124*** View Prerna's Contact No.
Pranjal Saxena Senior Software Programmer
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****676*** View Pranjal's Contact No.
Vikkas Goel Sr. Product Manager (personalization Analytics)
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****645*** View Vikkas's Contact No.
Sidharth Gupta Assistant Vice President - Hr
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****196*** View Sidharth's Contact No.
Sandeep Garg Assistant Vice President - Buy Leads | Buyer's Marketplace
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****355*** View Sandeep's Contact No.
Navendra Singh Assistant Vice President
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****468*** View Navendra's Contact No.
Anugrah Agarwal Asst. Vice President- Customer Operations
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****420*** View Anugrah's Contact No.
Deepshikha Sharma Assistant Manager Learning And Development
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****683*** View Deepshikha's Contact No.
Sumit Bedi Vice President - Marketing
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****559*** View Sumit's Contact No.
Dinesh Agarwal Founder And Ceo
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****811*** View Dinesh's Contact No.
Santosh Sharma Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****595*** View Santosh's Contact No.
Gaurav Arora Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****433*** View Gaurav's Contact No.
Dinesh Jain Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****581*** View Dinesh's Contact No.
Anil Kalkote Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****809*** View Anil's Contact No.
Ramesh Perumal Managing Partner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****294*** View Ramesh's Contact No.
Govund Sharma Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****432*** View Govund's Contact No.
Anil Kumar M.d.
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****336*** View Anil's Contact No.
Ramesh K M Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****700*** View Ramesh's Contact No.
Deepak Mandekar Managing Director
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****205*** View Deepak's Contact No.
Javed Syed Vice President - Marketing
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****256*** View Javed's Contact No.
Pradeep Shrivastav Director (indian Territories)
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****166*** View Pradeep's Contact No.
Arvind Agrawal Independent Business Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****652*** View Arvind's Contact No.
Rahul Sethi Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****476*** View Rahul's Contact No.
Ramesh Jain Company Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****228*** View Ramesh's Contact No.
Swati Jain Company Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****316*** View Swati's Contact No.
Pramod Gupta Managing Partner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****645*** View Pramod's Contact No.
Sapna Sachdev Partner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****708*** View Sapna's Contact No.
Asif Sidduiqi Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****582*** View Asif's Contact No.
Manish Thakur Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****211*** View Manish's Contact No.
Core Global Logic System Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****452*** View Core's Contact No.
Jyoti Ranjan Patra Dy.general Manager - Hr & Admin
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****639*** View Jyoti's Contact No.
Yuvaraj Chandran Product Support Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****235*** View Yuvaraj's Contact No.
Md Verma Company Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****129*** View Md's Contact No.
Anurag Nair Digital Content Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****284*** View Anurag's Contact No.
Pankaj Tetarway Vice President Marketing
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****332*** View Pankaj's Contact No.
Jakir Hussain Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****384*** View Jakir's Contact No.
Pradeep T Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****652*** View Pradeep's Contact No.
Dinesh Swarnkar Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****652*** View Dinesh's Contact No.
Prakash Pattep Marketing Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****968*** View Prakash's Contact No.
Deepak Sharma Md
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****211*** View Deepak's Contact No.
Nikhil Prajapati Business Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****463*** View Nikhil's Contact No.
Ravi D S Head Sales And Scm
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****563*** View Ravi's Contact No.
Sm Kumar Managing Director
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****545*** View Sm's Contact No.
Sanjeev Rajput Business Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****945*** View Sanjeev's Contact No.
Deepika Ghule Hr Assistant Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****372*** View Deepika's Contact No.
Amit Jain Managing Director
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****739*** View Amit's Contact No.
Sanjeev Sachdev Jt.president & Cmo
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****378*** View Sanjeev's Contact No.
Sandeep Kumar Founder
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****608*** View Sandeep's Contact No.
Mohit Lal Managing Director
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****439*** View Mohit's Contact No.
Amit Chhallani Chief Operating Officer
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****484*** View Amit's Contact No.
Praveen Mattapelly Procurement Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****765*** View Praveen's Contact No.
Amit Chavan Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****506*** View Amit's Contact No.
Palakonda Madhu Managing Partner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****136*** View Palakonda's Contact No.
Srinivas Gt Head Of Procurement
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****242*** View Srinivas's Contact No.
Subodh Singh Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****635*** View Subodh's Contact No.
Amit Ashok Founder
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****353*** View Amit's Contact No.
Bibin Mark Ceo
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****787*** View Bibin's Contact No.
Praveen Jindal Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****343*** View Praveen's Contact No.
Deepak Dwarakesh Group Ceo
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****836*** View Deepak's Contact No.
Hitesh Rajora Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****899*** View Hitesh's Contact No.
Amit Shah Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****696*** View Amit's Contact No.
Brijesh Soni Brijesh Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****475*** View Brijesh's Contact No.
Deepak Kumar Gupta Md
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****134*** View Deepak's Contact No.
Manish Batwada Managing Director
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****725*** View Manish's Contact No.
Abhijeet Singh Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****659*** View Abhijeet's Contact No.
Praveen M Purchase Engineer
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****366*** View Praveen's Contact No.
Naresh Gavari Sr. Executive Purchase And Store
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****110*** View Naresh's Contact No.
Arvind Jain Owner
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****312*** View Arvind's Contact No.
Vishal Panjwani Co-head Technical Team, Compufest, Computer Technology Department
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****918*** View Vishal's Contact No.
Ali Abbas Syed Manager Learning And Development
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****978*** View Ali's Contact No.
Puneet Agrawal Regional Manager
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****423*** View Puneet's Contact No.
Dinesh Agarwal Founder And Ceo
Jay Mahakali
xxxx@indiamart.com ****382*** View Dinesh's Contact No.

Jay Mahakali - Founders & Board of Directors

Below table shows all the board of directors & Founders of Jay Mahakali. This information is a brief summary, it changes from time to time and as per recent filings done by Jay Mahakali to the government.

 

Name Designation View Number
We are unable to find directors of Jay Mahakali as on July 14, 2024

Jay Mahakali Frequently Asked Questions

Who is the Founder of Jay Mahakali?

Vishal Gupta is the founder of Jay Mahakali.

Where are Jay Mahakali headquarters?

Jay Mahakali headquarters are in Vadodara, Gujarat, India.

How many employees does Jay Mahakali have?

Jay Mahakali has 1 employees.

What sector does Jay Mahakali operate in?

Jay Mahakali is in retail sector.

What does Jay Mahakali Do ?

Trader of spray galvanizing and sand blasting machine.

What does Jay Mahakali specialize into ?

We are not able to find any specialities related to Jay Mahakali at the moment.

What is the Legal Name of Jay Mahakali ?

The legal name of Jay Mahakali is Jay Mahakali

What is the CIN number of Jay Mahakali ?

We are unable to find the CIN number of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is GST number of Jay Mahakali ?

We are unable to find the GST number of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Does Jay Mahakali owns any trademarks ?

We are unable to find any trademarks related to Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Does Jay Mahakali owns any patents ?

We are unable to find any patents related to Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Who are the key investors in Jay Mahakali ?

Jay Mahakali does not have any investors associated with the company.

Is Jay Mahakali an ecommerce company ?

No, Jay Mahakali is not an online store or an ecommerce company.

Is Jay Mahakali a SAAS company ?

No, Jay Mahakali is not a SAAS Company.

Who owns the company Jay Mahakali ?

Not available.

Is Jay Mahakali a business to business i.e B2B company ?

No, Jay Mahakali is not a business to business i.e B2B company.

Is Jay Mahakali a Business to consumer i.e b2c company ?

No, Jay Mahakali is not a business to consumer i.e B2C company.

Is Jay Mahakali an exporter ?

No, Jay Mahakali is not an exporter of products or services.

Who is the CEO of Jay Mahakali ?

Vishal Gupta

Who are the directors of Jay Mahakali ?

We do not have the information about the Directors of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Which Products are sold by Jay Mahakali ?

We do not have the information about the Products of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What services Jay Mahakali provides ?

We do not have the information about the Services of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is the stock symbol of Jay Mahakali ?

We do not have the information about the Stock Symbol of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Is Jay Mahakali listed on stock exchange ?

We do not have the information about the Stock listing of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Who is the brand ambassador of Jay Mahakali ?

We do not have the information about the Brand Ambassador of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

Is Jay Mahakali an Indian Company ?

Yes, Jay Mahakali is an Indian Company.

Is Jay Mahakali an MNC ?

No, Jay Mahakali is not a Multinational Company.

Who are the top competitors of Jay Mahakali ?

We do not have the information about the Competitors of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

When was Jay Mahakali incorporated ?

We do not have the information about the incorporate date of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is the authorized capital of Jay Mahakali ?

We do not have the information about the Authorized Capital of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is the paid up capital of Jay Mahakali ?

We do not have the information about the paid up capital of Jay Mahakali. Our systems are trying to find it, we will update it as soon as we have it.

What is the registered address of Jay Mahakali ?

The registered address of Jay Mahakali is Vadodara, Gujarat, India